Το έργο

WHATtoDOif - Το έργο

Αποτελεσματική καθοδήγηση για επιτυχή ενσωμάτωση ξένων κοινοτήτων μέσω της εκμάθησης γλωσσών

Στόχος του έργου “Effective guidance for successful integration of foreign communities through language acquisition” (WHATtoDOif) είναι να βοηθήσει νεοαφιχθέντες ξένους, μετανάστες και πρόσφυγες να προσανατολιστούν σε διάφορους τομείς της χώρας υποδοχής όπως οικονομία, εκπαίδευση, κοινωνία και άλλα συστήματα, προλαμβάνοντας έτσι τον κοινωνικό τους αποκλεισμό ή την εξάρτησή τους από την κοινότητα των ομοεθνών τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει τα εξής παραδοτέα:

  • IO1: Πυξίδα Πληροφοριών και Λεξικό για Μετανάστες
  • IO2: Χάρτης λύσεων (Solutions map)
  • IO3: Γλωσσικό πακέτο WHATtoDOif
  • IO4: WHATtoDOif Μαθήματα μέσω βίντεο
  • IO5: WHATtoDOif Αποθετήριο και εφαρμογή κινητών

Πρόγραμμα Erasmus+
Στρατηγικές Συνεργασίες για εκπαίδευση ενηλίκων
Αριθμός έργου:  2019-1-BG01-KA204-062401
Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες
(ξεκίνησε στις 01-10-2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31-03-2022)

Εταίροι

Αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα του έργου, οι μετανάστες θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις θεματικές ενότητες που επέλεξε η κοινοπραξία όσον αφορά το τοπικό σύστημα στις χώρες των εταίρων. Επιπλέον, οι μετανάστες θα έχουν στη διάθεσή τους χρήσιμα μαθήματα γλωσσών και βίντεο τα οποία θα υποστηρίζουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους με τους τοπικούς υπαλλήλους κατά την εξήγηση των αναγκών τους και ως εκ τούτου το έργο θα έχει αντίκτυπο στις γλωσσικές δεξιότητές τους στην τοπική γλώσσα.

 

Τέλος, οι μετανάστες θα είναι πιο σίγουροι για το πώς θα βρουν λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, ενώ προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους σε μια νέα χώρα.

Τα παραδοτέα του WHATtoDOif θα υποστηρίξουν επίσης τους εκπαιδευτικούς γλωσσών που εργάζονται με τους μετανάστες, εξοπλίζοντας τους με νέες ελκυστικές μεθοδολογίες και προϊόντα.

Τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν από το έργο θα προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη γσε όλες τις οργανώσεις που εργάζονται για / με μετανάστες (ΜΚΟ, εθελοντές, ενώσεις μεταναστών κλπ.) καθώς θα είναι εξοπλισμένοι με έναν οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για το πώς  λειτουργεί το τοπικό σύστημα σε σημαντικούς τομείς για τη ζωή του μετανάστη.

Το WHATtoDOif θα έχει μακροπρόθεσμο και εκτεταμένο αντίκτυπο ως ένα έργο που φέρνει σε επαφή διάφορους θεσμούς που συμβάλλουν ενεργά στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η στενή συνεργασία των εταίρων της κοινοπραξίας καθώς και η συμμετοχή νέων ενδιαφερομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα οδηγήσουν στη δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου παρόχων εκπαίδευσης που θα ανταλλάσσουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαπολιτισμικής έρευνας και της κατάρτισης για την ένταξη.

Παραδοτέα

IO1: Πυξίδα Πληροφοριών και Λεξικό για Μετανάστες

βασισμένο σε έρευνες που έγιναν τους πρώτους μήνες του έργου με μέλη ξένων κοινοτήτων στις χώρες των εταίρων. Θα εξετάσει τις κύριες περιοχές ζωής των αλλοδαπών (π.χ. αγορά εργασίας, σχολική εκπαίδευση/ κατάρτιση, έκδοση βίζας, φροντίδα παιδιών, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και αγορά ακινήτων κλπ.).

IO2: Χάρτης λύσεων

με βάση τις εντοπισθείσες πιο συνήθεις προβληματικές καταστάσεις, θα καθοριστούν τα βασικά σενάρια / κατάλληλες λύσεις για κάθε δύσκολη κατάσταση σε κάθε χώρα.

IO3: Γλωσσικό πακέτο WHATtoDOif

Κάθε “κατάλληλη λύση” θα συνοδεύεται από μια διδακτική ενότητα που θα περιέχει βασικές φράσεις και ορολογία σχετική με το ζήτημα.

IO4: WHATtoDOif Μαθήματα μέσω βίντεο

Βίντεο που περιγράφουν το Χάρτη λύσεων. Κάθε βίντεο θα είναι έτοιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων καθώς και σε όλες τις γλώσσες των επιλεγμένων κοινοτήτων μεταναστών. Αυτά τα βίντεο θα μαγνητοσκοπηθούν στις γλώσσες των εταίρων καθώς και σε γλώσσες επιλεγμένων ομάδων μεταναστών.

IO5: WHATtoDOif Αποθετήριο και εφαρμογή κινητών

Αυτή η εφαρμογή θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του έργου και θα περιέχει όλα τα αποτελέσματα από τα IO1, IO2, IO3 και IO4 σε μια εύκολη στη χρήση δομή, όπου κάθε πρόβλημα (IO1) θα συνδέεται με την κατάλληλη λύση (IO2), μαθησιακή ενότητα (IO3) και εκπαιδευτικό βίντεο σε μια σχετική γλώσσα (IO4). Η εφαρμογή θα είναι επίσης διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εργάζονται με αυτήν σε καθημερινή βάση και να τη χρησιμοποιούν τη στιγμή που θα χρειαστεί να βρουν μια σωστή φράση ή όρο.