6. Εργασία και επιχειρηματικές ευκαιρίες


Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει και να διευκολύνει την κατανόηση και την αναγνώριση από τους μαθητές πτυχών της ελληνικής επικοινωνίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων..
ή συνδεθείτε για να δείτε αυτό το μάθημα.
by whattodoif
90 minuti
3 Μαθήματα
0 Μαθητές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει και να διευκολύνει την κατανόηση και την αναγνώριση από τους μαθητές πτυχών της ελληνικής επικοινωνίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων.

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εκφράσεις και όρους κατάλληλους για το θέμα της συζήτησης, κατανοώντας γραπτά και προφορικά κείμενα που σχετίζονται με την επιχείρηση και την εργασία. Επιπλέον, οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα ιδρύματα που ρυθμίζουν και εκδίδουν τα απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση εργασιών και τις θεμελιώδεις ενδείξεις για τη διαχείριση εταιρειών στην Κύπρο.

Οι διαδραστικές ασκήσεις θα επιτρέψουν στους μαθητές να ρωτήσουν και να δώσουν πληροφορίες, να μιλήσουν για πρόσφατες προσωπικές εμπειρίες, να κάνουν συνομιλίες. Το μάθημα θα επιτρέψει στους μαθητές να κάνουν μια σύγκριση με τη μητρική τους γλώσσα, όσον αφορά τις πολιτιστικές πτυχές, τη διοίκηση, το λεξιλόγιο και τη γραμματική δομή.

Τα μαθήματα θα προετοιμάσουν τους μαθητές στη χρήση της ελληνικής κυρίως σε εργασιακά πλαίσια και στις γραφειοκρατικές και πραγματικές πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Θα ενισχυθεί η κατανόηση, η προφορική παραγωγή και οι απαραίτητες γνώσεις για την ανάληψη απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης στη χώρα.

وصف الدورة التدريبية
تهدف الو رشة إلى تعري ف وتسهيل استيعاب و الطلاب التعرف على التواصل جوانب المجتمعية
والثقافية الايطالية على خاص بشكل ال ر تك تز مع مجال والأ العملز دارة. معرفة من الطلاب سيتمكن
والشفوي ز ة المكتوبة النصوص وفهم ، المحادثة لموضو ز ع المناسبة والمصطلحات التعب تات واستخدام
و بالعمل المتعلقة الادارة. المؤسسات على التعرف من الطلاب سيتمكن ، ذلك إلى بالإضافة
ال ت تنظم
إيطاليا ز
ف ال ر شكات لإدارة الأساسية ز والمؤ ر شاتز العمل لتنفيذ اللازم ز ة المستندات وتصدر . ستسمح
المعلومات وتقديم بالسؤال للطلاب التفاعلية التمارين والإخبار الشخصية التجارب عن تعاملوا
ال ت
الآونه الاخرية
معها ف ؛ وكذلك التعامل مع المحادثات. كما . للطلاب الدورة ستسمح بالمقارنة مع
النحوي ز ة والبنية والمفردات والإدارة الثقافية الجوانب حيث من ، الأم لغتهم .

COURSE DESCRIPTION

The course aims to introduce and facilitate students’ understanding and recognition of aspects of communication, society and culture, with particular focus on the world of work and business. Students will be able to know and use expressions and terms appropriate to the topic of conversation, understanding written and oral texts related to business and work. In addition, students will be able to recognize the institutions that regulate and issue the documents necessary to carry out work and the fundamental indications for the management of companies. Interactive exercises will allow students to ask and give information; tell about recent personal experiences; hold conversations. The course will allow students to use an implicit comparison with their mother tongue, in terms of cultural aspects, administration, vocabulary and grammatical structure.

ARABIC

وصف الدورة التدريبية
تهدف الو رشة إلى تعري ف وتسهيل استيعاب و الطلاب التعرف على التواصل جوانب المجتمعية
والثقافية الايطالية على خاص بشكل ال ر تك تز مع مجال والأ العملز دارة. معرفة من الطلاب سيتمكن
والشفوي ز ة المكتوبة النصوص وفهم ، المحادثة لموضو ز ع المناسبة والمصطلحات التعب تات واستخدام
و بالعمل المتعلقة الادارة. المؤسسات على التعرف من الطلاب سيتمكن ، ذلك إلى بالإضافة
ال ت تنظم
إيطاليا ز
ف ال ر شكات لإدارة الأساسية ز والمؤ ر شاتز العمل لتنفيذ اللازم ز ة المستندات وتصدر . ستسمح
المعلومات وتقديم بالسؤال للطلاب التفاعلية التمارين والإخبار الشخصية التجارب عن تعاملوا
ال ت
الآونه الاخرية
معها ف ؛ وكذلك التعامل مع المحادثات. كما . للطلاب الدورة ستسمح بالمقارنة مع
النحوي ز ة والبنية والمفردات والإدارة الثقافية الجوانب حيث من ، الأم لغتهم .

ENGLISH

COURSE DESCRIPTION

The course aims to introduce and facilitate students’ understanding and recognition of aspects of communication, society and culture, with particular focus on the world of work and business. Students will be able to know and use expressions and terms appropriate to the topic of conversation, understanding written and oral texts related to business and work. In addition, students will be able to recognize the institutions that regulate and issue the documents necessary to carry out work and the fundamental indications for the management of companies. Interactive exercises will allow students to ask and give information; tell about recent personal experiences; hold conversations. The course will allow students to use an implicit comparison with their mother tongue, in terms of cultural aspects, administration, vocabulary and grammatical structure.

Video

DOWNLOAD

Lessons

6. Εργασία και επιχειρηματικές ευκαιρίες μάθημα 1

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο

Επισκόπηση μάθημα 1 - (Σωστό Λάθος) - Αυτή η γλωσσική ενότητα απευθύνεται στους μαθητές στην κατανόηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, με έμφαση στην επικοινωνία που σχετίζεται με την εργασία 

6. Εργασία και επιχειρηματικές ευκαιρίες μάθημα 2

Βαθμός δυσκολίας: Σύνηθες

Επισκόπηση μάθημα 2 - (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) - Αυτή η γλωσσική ενότητα απευθύνεται στους μαθητές στην κατανόηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, με έμφαση στην επικοινωνία που σχετίζεται με την εργασία 

6. Εργασία και επιχειρηματικές ευκαιρίες μάθημα 3

Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολο

Επισκόπηση μάθημα 3 - (συμπληρώστε το κενό) - Αυτή η γλωσσική ενότητα απευθύνεται στους μαθητές στην κατανόηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, με έμφαση στην επικοινωνία που σχετίζεται με την 
ή συνδεθείτε για να δείτε αυτό το μάθημα.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας