3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ LÓDZ, ΠΟΛΩΝΙΑ

Έγινε διαδικτυακά από

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2021

Οι διακρατικές συναντήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της μάθησης από ομοτίμους.

Οι συναντήσεις εργασίας των εταίρων του έργου επιτρέπουν στην ομάδα να επανεξετάσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και να σχεδιάσει από κοινού μελλοντικές δραστηριότητες.

Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, δυστυχώς και αυτή η συνάντηση μεταφέρθηκε στον εικονικό χώρο.

Ο κύριος σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να επαληθεύσει την πρόοδο όλων των δραστηριοτήτων του έργου και να προγραμματίσει τις υπόλοιπες εργασίες.

Συζητήθηκαν οι εργασίες για τα βασικά αποτελέσματα και οι εταίροι συζήτησαν επίσης θέματα σχετικά με τη διαδικασία των πιλοτικών δοκιμών και τις ενέργειες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας