Για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση

Αποτελεσματική καθοδήγηση για επιτυχή
ενσωμάτωση ξένων κοινοτήτων μέσω της εκμάθησης γλωσσών

Για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση

Αποτελεσματική καθοδήγηση για επιτυχή
ενσωμάτωση ξένων κοινοτήτων μέσω της εκμάθησης γλωσσών

Για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση

Αποτελεσματική καθοδήγηση για επιτυχή
ενσωμάτωση ξένων κοινοτήτων μέσω της εκμάθησης γλωσσών

Για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση

Αποτελεσματική καθοδήγηση για επιτυχή
ενσωμάτωση ξένων κοινοτήτων μέσω της εκμάθησης γλωσσών

Παραδοτέα WHATtoDOif

Κάντε κλικ στα εικονίδια και ανακαλύψτε τα αποτελέσματά μας (το επεξεργαζόμαστε και θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες)…

Πυξίδα Πληροφοριών και
Λεξικόγια Μετανάστες

βασισμένο σε έρευνες που έγιναν τους πρώτους μήνες του έργου με μέλη ξένων κοινοτήτων στις χώρες των εταίρων.

Θα εξετάσει τις κύριες περιοχές ζωής των αλλοδαπών (π.χ. αγορά εργασίας, σχολική εκπαίδευση/ κατάρτιση, έκδοση βίζας, φροντίδα παιδιών, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και αγορά ακινήτων κλπ.).

Χάρτης λύσεων

με βάση τις εντοπισθείσες πιο συνήθεις προβληματικές καταστάσεις, θα καθοριστούν τα βασικά σενάρια / κατάλληλες λύσεις για κάθε δύσκολη κατάσταση σε κάθε χώρα.

Κάθε "κατάλληλη λύση" θα συνοδεύεται από μια διδακτική ενότητα που θα περιέχει βασικές φράσεις και ορολογία σχετική με το ζήτημα.

Γλωσσικό πακέτο

Μαθήματα μέσω βίντεο

Βίντεο που περιγράφουν το Χάρτη λύσεων. Κάθε βίντεο θα είναι έτοιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων καθώς και σε όλες τις γλώσσες των επιλεγμένων κοινοτήτων μεταναστών.

Αυτά τα βίντεο θα μαγνητοσκοπηθούν στις γλώσσες των εταίρων καθώς και σε γλώσσες επιλεγμένων ομάδων μεταναστών.

Αποθετήριο και
εφαρμογή κινητών

Αυτή η εφαρμογή θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του έργου και θα περιέχει όλα τα αποτελέσματα από τα IO1, IO2, IO3 και IO4 σε μια εύκολη στη χρήση δομή, όπου κάθε πρόβλημα (IO1) θα συνδέεται με την κατάλληλη λύση (IO2), μαθησιακή ενότητα (IO3) και εκπαιδευτικό βίντεο σε μια σχετική γλώσσα (IO4).

Η εφαρμογή θα είναι επίσης διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εργάζονται με αυτήν σε καθημερινή βάση και να τη χρησιμοποιούν τη στιγμή που θα χρειαστεί να βρουν μια σωστή φράση ή όρο.

Γενικοί στόχοι

• Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ένταξης των μεταναστών
• Ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες τους
• Ευρεία διάδοση της ιδέας του έργου και τα αποτελέσματά του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Το έργο

Συγκεκριμένοι στόχοι

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες των χωρών υποδοχής τους
• Υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων και δασκάλων γλωσσών μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ
• Υποστήριξη εθελοντών και άλλων ενδιαφερομένων στο έργο τους με μετανάστες

Το έργο
Project Ομάδες στόχου έργου:
• Μετανάστες (υπήκοοι ΕΕ και τρίτων χωρών)
• Εκπαιδευτές ενηλίκων
• Καθηγητές γλωσσών
• Ειδικοί κοινωνικής ένταξης
• Εθελοντές, ΜΚΟ, σύνδεσμοι και άλλες οργανώσεις που εργάζονται για/με μετανάστες
• Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής