Проекта

WHATtoDOif Проекта

Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни общности чрез подобряване на езиковите умения.

Основаната цел на проект “Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни общности чрез подобряване на езиковите умения“ (WHATtoDOif) е да помогне на новопристигнали чужденци, мигранти и бежанци да се ориентират в икономическата, образователна, социална и други системи на държавата домакин, като по този начин се предотврати тяхното социално изключване или силната им зависимост от тяхната етническа общност.

За да постигне своята основна цел, проектът предвижда разработването на следните интелектуални резултати:

Интелектуален продукт 1: Компас с информация за мигранти и речник

Интелектуален продукт 2: Карта на решенията

Интелектуален продукт 3: WHATtoDOif Езиков пакет

Интелектуален продукт 4: WHATtoDOif Видео уроци

Интелектуален продукт 5: WHATtoDOif Интернет ресурси и мобилно приложение

Програма Еразъм+
Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
Проект референтен номер:  2019-1-BG01-KA204-062401
Продължителност на проекта: 30 месеца
(начало: 2019-10-01, край: 2022-03-31)

Партньорството

Резултати

В резултат от проекта мигрантите ще подобрят своите знания в тематичните области, избрани от консорциума във връзка със системата от местни регулации в партньорските държави. В допълнение, на мигрантите ще бъдат предоставени речник и видео уроци с полезна информация, които ще спомогнат общуването и взаимодействието им със служителите в местните институции в ситуации, в които разясняват от какво се нуждаят, като по този начин проектът ще рефлектира върху езиковите им умения на местния език.

Не на последно място, мигрантите ще бъдат по-уверени по какви начини да намерят решения на конкретни проблеми, пред които може да се изправят, докато се опитват да организират живота си в нова държава.

Резултатите по проект WHATtoDOif ще подпомогнат и работата на езикови педагози, работещи с мигранти чрез предоставянето на нови атрактивни методологии и продукти.

Продуктите, които ще бъдат разработени в рамките на проекта, ще са полезни за всички организации, които работят за/с мигранти (НПО, доброволци, асоциации на мигранти и др.), тъй като ще осигурят наръчник с полезна информация за функционирането на системата от местни регулации в области, които са ключови за живота на мигрантите.

Очаква се WHATtoDOif да има дълготрайно и широкомащабно въздействие и активно да допринесе за интеграцията на мигрантите в европейското общество.
Тясното сътрудничество и партньорство с целевите групи по проекта, както и участието на нови заинтересовани лица на национално и европейско ниво, ще доведат до създаването на европейска мрежа от доставчици на образователни услуги, разпространяващи знания и добри практики в междукултурните изследвания и обучения на тема интеграция.

Интелектуални продукти

Интелектуален продукт 1

Компас с информация за мигранти и речник – ще бъде изготвен на базата на проучване, преведено през първите месеци на проекта с членове на чуждестранните общности в партньорските държави. Ще включва информация относно основните области в живота на чужденците (напр. трудов пазар, образование/училища, визи, грижа за деца, здравеопазване, настаняване под наем и закупуване на недвижими имоти и др.).

Интелектуален продукт 2

Карта на решенията – на базата на идентифицираните най-често срещани проблемни ситуации ще се дефинират основни “What To Do If” сценарии/подходящи решения за всяка проблемна ситуация във всяка държава.

Интелектуален продукт 3

WHATtoDOif Езиков пакет – Всяко идентифицирано подходящо решение от предходния резултат ще бъде придружено от езиков урок, съдържащ основни фрази и терминология, свързани с проблема.

Интелектуален продукт 4

WHATtoDOif Видео уроци – видео материали, описващи картата на решенията. Всяко видео ще бъде изготвено на всички партньорски езици, както и на езиците на избрани мигрантски общности.

Интелектуален продукт 5

WHATtoDOif Интернет ресурси и мобилно приложение – приложението ще бъде свързано с интернет страницата на проекта, ще съдържа всички резултати от ИП1, ИП2, ИП3 и ИП4 в лесна за използване структура, където всеки проблемен въпрос (ИП1) ще бъде свързан с подходящо решение (ИП2), свързан учебен урок (ИП3) и видео урок на съответния език (ИП4). Приложението ще бъде налично и за мобилни телефони, за да могат потребителите да работят с него ежедневно и да го използват в момента, в който имат нужда да открият правилната фраза или термин.