1. Процедури за издаване на виза


Този курс има за цел да помогне на чуждестранните обучаеми да придобият и практикуват знания в областта на процедурите за издаване на виза. Първата част на курса съдържа теоретична част, имаща за цел да се предостави цялата необходима информация относно спецификата на визовите процедури.
or log in to view this course.
by whattodoif
3 Уроци
0 Обучаеми

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Този курс има за цел да помогне на чуждестранните обучаеми да придобият и практикуват знания в областта на процедурите за издаване на виза. Първата част на курса съдържа теоретична част, имаща за цел да се предостави цялата необходима информация относно спецификата на визовите процедури. За тази цел са създадени ръководството и речникът. Ръководството съдържа преглед на процедурите за издаване на визи и регистрация за пребиваване в БЪЛГАРИЯ, но също така и полезни контакти и връзки.

Теоретичната част е последвана от отговори на най-често задаваните въпроси и видеоуроци, свързани с решаването на проблеми в областта на визовите процедури.

Последната част от курса е тестването. Езиковият курс има за цел да упражни и провери придобитите знания в областта на процедурите за издаване на виза. Някои упражнения са придружени от аудиофайлове.

Курсът може да се използва както за индивидуално обучение, така и за групови уроци.

Езиковият курс съдържа 3 вида упражнения – въпроси тип „вярно/грешно“, тестови въпроси с един верен отговор и упражнения тип „попълване на пропуски“. Всеки раздел съдържа по 15 въпроса. За да преминете успешно целия курс, е необходимо да постигнете поне 80 % във всяка част.

Визовые процедуры

ОПИСАНИЕ КУРСА

Данный курс предназначен для оказания помощи иностранным учащимся в приобретении и практическом применении знаний в области визовых процедур. Первая часть курса содержит теоретическую базу для получения всей необходимой информации. Для этого созданы справочник и глоссарий. Путеводитель содержит обзор процедур получения виз и регистрации проживания на Кипре, а также полезные контакты и ссылки.
За теоретической частью следуют ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и видеоуроки, связанные с решением проблем в области визовых процедур.
Последняя часть курса – тестирование. Языковой курс предназначен для отработки и проверки полученных знаний в области визовых процедур. Некоторые упражнения сопровождаются аудиофайлами.
Курс может быть использован как для индивидуального обучения, так и для групповых занятий.

COURSE DESCRIPTION

This course aims to help foreign learners acquire and practice knowledge in the field of visa procedures. The first part of the course contains a theoretical part aimed at providing all necessary information on the specifics of visa procedures. For this purpose, the manual and vocabulary were created. The guide provides an overview of the procedures for issuing visas and registration for residence in Bulgaria, but also useful contacts and links.

The theoretical part is followed by answers to the most frequently asked questions and video lessons related to the resolution of visa problems.

The last part of the course is testing. The language course is intended to exercise and verify the knowledge acquired in the field of visa procedures. Some exercises are accompanied by audio files.

The course can be used for both individual training and group lessons.

Russian

Визовые процедуры

ОПИСАНИЕ КУРСА

Данный курс предназначен для оказания помощи иностранным учащимся в приобретении и практическом применении знаний в области визовых процедур. Первая часть курса содержит теоретическую базу для получения всей необходимой информации. Для этого созданы справочник и глоссарий. Путеводитель содержит обзор процедур получения виз и регистрации проживания на Кипре, а также полезные контакты и ссылки.
За теоретической частью следуют ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и видеоуроки, связанные с решением проблем в области визовых процедур.
Последняя часть курса – тестирование. Языковой курс предназначен для отработки и проверки полученных знаний в области визовых процедур. Некоторые упражнения сопровождаются аудиофайлами.
Курс может быть использован как для индивидуального обучения, так и для групповых занятий.

English

COURSE DESCRIPTION

This course aims to help foreign learners acquire and practice knowledge in the field of visa procedures. The first part of the course contains a theoretical part aimed at providing all necessary information on the specifics of visa procedures. For this purpose, the manual and vocabulary were created. The guide provides an overview of the procedures for issuing visas and registration for residence in Bulgaria, but also useful contacts and links.

The theoretical part is followed by answers to the most frequently asked questions and video lessons related to the resolution of visa problems.

The last part of the course is testing. The language course is intended to exercise and verify the knowledge acquired in the field of visa procedures. Some exercises are accompanied by audio files.

The course can be used for both individual training and group lessons.

Course media

DOWNLOAD

Lessons

1. Процедури за издаване на виза – Yрок 1

Сложност: Лесен

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Ypok 1 - (вярно/невярно) - Този езиков модул отговаря на нуждите на всички обучаеми, които изучават чужди езици и искат да научат полезна лексика, фрази, както и 

1. Процедури за издаване на виза – Yрок 2

Сложност: Стандартен

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Ypok 2 – (multiplechoice) - Този езиков модул отговаря на нуждите на всички обучаеми, които изучават чужди езици и искат да научат полезна лексика, фрази, както и спецификата 

1. Процедури за издаване на виза – Yрок 3

Сложност: Труден

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Ypok 3 - (gap-fill) - Този езиков модул отговаря на нуждите на всички обучаеми, които изучават чужди езици и искат да научат полезна лексика, фрази, както и 
or log in to view this course.
КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЗОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ В БЪЛГАРИЯ
  • ЛЕКСИКА, СВЪРЗАНА С ТЕМАТА ЗА ВИЗОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ
  • ЕЗИКОВИ УПРАЖНЕНИЯ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни