3. Жилища и комунални услуги


Курсът, озаглавен "Жилища и комунални услуги", предоставя основна информация за жилищата в Полша и може да бъде полезен за новопристигналите чужденци. Първата част съдържа теоретичен материал и лексикална банка.Следващите части на курса дават възможност на курсистите да овладеят основната лексика, свързана с темата за състоянието на жилищата в Полша и комуналните услуги, да упражнят правилната ѝ употреба в конкретни ситуации на общуване и да проверят знанията си
by whattodoif
3 Уроци
0 Обучаеми

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Курсът, озаглавен „Жилища и комунални услуги“, предоставя основна информация за жилищата в Полша и може да бъде полезен за новопристигналите чужденци. Първата част съдържа теоретичен материал и лексикална банка. Следващите части на курса дават възможност на курсистите да овладеят основната лексика, свързана с темата за състоянието на жилищата в Полша и комуналните услуги, да упражнят правилната ѝ употреба в конкретни ситуации на общуване и да проверят знанията си. Предвидени са три вида лексикални упражнения: вярно/невярно, с няколко възможни отговора и попълване на празните места. Тестовата част с разнообразно ниво на трудност е обогатена с графични, аудио- и видеофайлове. Последните елементи на курса са списък с отговори на най-често задаваните въпроси по темата и видеоуроци. Курсът може да се използва както за индивидуално обучение, така и по време на занятия под ръководството на учител.

Курсът, озаглавен „Жилища и комунални услуги“, предоставя основна информация за жилищата в Полша и може да бъде полезен за новопристигналите чужденци. Курсът може да се използва както за индивидуално обучение, така и по време на занятия под ръководството на учител.

Жилищно-коммунальное хозяйство

ОПИСАНИЕ КУРСА

Курс „Жилье и коммунальные услуги“ содержит основную информацию о жилье в Польше и может быть полезен вновь прибывшим иностранцам. Первая часть содержит теоретический материал и банк лексики. Следующие разделы курса позволяют студентам освоить основную лексику, связанную с темой жилищных условий в Польше и коммунальных услуг, попрактиковаться в ее правильном употреблении в конкретных ситуациях общения и проверить свои знания. Предусмотрены три типа лексических упражнений: верно/неверно, множественный выбор и заполнение пробелов. Тестовая часть с различным уровнем сложности обогащена графическими, аудио- и видеофайлами. Последними элементами курса являются список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по теме и видеоуроки. Курс может быть использован как для индивидуального обучения, так и во время занятий под руководством преподавателя.

COURSE DESCRIPTION

The course, entitled „Housing and utilities“, provides basic information about housing in Poland and can be useful for newly arrived foreigners. The first part contains theoretical material and a lexical bank. The following parts of the course allow students to master the basic vocabulary related to the topic of the state of housing in Poland and utilities, to exercise its correct use in specific communication situations and to test their knowledge. Three types of lexical exercises are envisaged: true/false, with several possible answers and filling in the blanks. The test part with a varied level of difficulty is enriched with graphics, audio and video files. The latest elements of the course are a list of answers to the most frequently asked questions on the topic and video tutorials. The course can be used both for individual training and during classes under the guidance of a teacher.
Russian

Жилищно-коммунальное хозяйство

ОПИСАНИЕ КУРСА

Курс „Жилье и коммунальные услуги“ содержит основную информацию о жилье в Польше и может быть полезен вновь прибывшим иностранцам. Первая часть содержит теоретический материал и банк лексики. Следующие разделы курса позволяют студентам освоить основную лексику, связанную с темой жилищных условий в Польше и коммунальных услуг, попрактиковаться в ее правильном употреблении в конкретных ситуациях общения и проверить свои знания. Предусмотрены три типа лексических упражнений: верно/неверно, множественный выбор и заполнение пробелов. Тестовая часть с различным уровнем сложности обогащена графическими, аудио- и видеофайлами. Последними элементами курса являются список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по теме и видеоуроки. Курс может быть использован как для индивидуального обучения, так и во время занятий под руководством преподавателя.

English

COURSE DESCRIPTION

The course, entitled „Housing and utilities“, provides basic information about housing in Poland and can be useful for newly arrived foreigners. The first part contains theoretical material and a lexical bank. The following parts of the course allow students to master the basic vocabulary related to the topic of the state of housing in Poland and utilities, to exercise its correct use in specific communication situations and to test their knowledge. Three types of lexical exercises are envisaged: true/false, with several possible answers and filling in the blanks. The test part with a varied level of difficulty is enriched with graphics, audio and video files. The latest elements of the course are a list of answers to the most frequently asked questions on the topic and video tutorials. The course can be used both for individual training and during classes under the guidance of a teacher.

Course media

DOWNLOAD

Lessons

3. Жилища и комунални услуги – Yрок 1

Сложност: Лесен

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Ypok 1 - (вярно/невярно) - Този езиков модул е предназначен за всички чужденци, които имат нужда от езикова практика в областта на жилищното настаняване и комуналните услуги 

3. Жилища и комунални услуги – Yрок 2

Сложност: Стандартен

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Ypok 2 - ((multiplechoice) - Този езиков модул е предназначен за всички чужденци, които имат нужда от езикова практика в областта на жилищното настаняване и комуналните услуги 

3. Жилища и комунални услуги – Yрок 3

Сложност: Труден

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Ypok 3 - (gap-fill) - Този езиков модул е предназначен за всички чужденци, които имат нужда от езикова практика в областта на жилищното настаняване и комуналните услуги 
КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИЛИЩА В ПОЛША
  • РЪКОВОДСТВО ЗА ЖИЛИЩА И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
  • ИЗУЧАВАНЕ НА ЛЕКСИКА, СВЪРЗАНА С ТЕМАТА ЗА ЖИЛИЩАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ
  • ЕЗИКОВИ УПРАЖНЕНИЯ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни