За успешна интеграция

Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни
общности чрез подобряване на езиковите умения

За успешна интеграция

Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни
общности чрез подобряване на езиковите умения

За успешна интеграция

Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни
общности чрез подобряване на езиковите умения

За успешна интеграция

Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни
общности чрез подобряване на езиковите умения

Интелектуални продукти WHATtoDOif проект

Кликнете върху иконите, за да разгледате резултатите (работим над тях и ще бъдат публикувани през идващите месеци)

Компас с информация
за мигранти и речник

ще бъде изготвен на базата на проучване, преведено през първите месеци на проекта с членове на чуждестранните общности в партньорските държави.

Ще включва информация относно основните области в живота на чужденците (напр. трудов пазар, образование/училища, визи, грижа за деца, здравеопазване, настаняване под наем и закупуване на недвижими имоти и др.).

Карта на решенията

на базата на идентифицираните най-често срещани проблемни ситуации ще се дефинират основни “What To Do If” сценарии/подходящи решения за всяка проблемна ситуация във всяка държава.

Всяко идентифицирано подходящо решение от предходния резултат ще бъде придружено от езиков урок, съдържащ основни фрази и терминология, свързани с проблема.

Езиков пакет

Видео уроци

видео материали, описващи картата на решенията. Всяко видео ще бъде изготвено на всички партньорски езици, както и на езиците на избрани мигрантски общности.

Тези видеоклипове ще бъдат заснети на езици на партньорите, както и на езици на избрани групи мигранти.

Интернет ресурси
и мобилно приложение

приложението ще бъде свързано с интернет страницата на проекта, ще съдържа всички резултати от ИП1, ИП2, ИП3 и ИП4 в лесна за използване структура, където всеки проблемен въпрос (ИП1) ще бъде свързан с подходящо решение (ИП2), свързан учебен урок (ИП3) и видео урок на съответния език (ИП4).

Приложението ще бъде налично и за мобилни телефони, за да могат потребителите да работят с него ежедневно и да го използват в момента, в който имат нужда да открият правилната фраза или термин.

Общи цели

• Да подкрепи социалното включване и интеграцията на мигрантите
• Да се повиши осведомеността относно нуждите на мигрантите
• Широко разпространение на идеята за проекта и неговите резултати на национално и европейско равнище

Проекта

Специфични цели

• Улесняване на достъпа на мигрантите до публични и частни услуги в приемащите държави
• Оказване на подкрепа на обучителите на възрастни и преподавателите по езици чрез развиване на техните компетенции за ефективно използване на ИКТ
• Да подкрепя доброволци и други заинтересовани страни в работата им с мигранти

Проекта
Целеви групи на проекта:
• Мигранти (граждани на ЕС и трети страни)
• Обучители на възрастни
• Преподаватели по езици
• Експерти по социално включване
• Доброволци, НПО, мигрантски асоциации и други организации, работещи за/с мигранти
• Представители на държавните органи и експерти, разработващи политики