4η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

θα φιλοξενηθεί από

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2021

Οι Διακρατικές Συναντήσεις Έργων είναι ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ομότιμης μάθησης μεταξύ των εταίρων.

Οι συναντήσεις συντονισμού επιτρέπουν στην ομάδα να επανεξετάσει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και να σχεδιάσει μαζί τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Η τελευταία συνάντηση του έργου θα συνδυαστεί με το τελικό συνέδριο μεγάλης κλίμακας στη Σόφια.

Σε αυτή τη συνάντηση, οι εταίροι θα συζητήσουν πώς να διατηρήσουν τα αποτελέσματα του έργου μετά το τέλος του, καθώς και πώς αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον.

Η τελική έκθεση και τυχόν άλλα διοικητικά και διαχειριστικά θέματα θα συζητηθούν, η αναθεώρηση της δραστηριότητας αξιολόγησης, η παρακολούθηση και η συμφωνία μελλοντικών δραστηριοτήτων και τυχόν τελικών διορθωτικών μέτρων, εάν είναι απαραίτητο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιακών όλοι οι εταίροι θα είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ισότιμη βάση.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας