3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ LÓDZ, ΠΟΛΩΝΙΑ

θα φιλοξενηθεί από

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2021

Οι Διακρατικές Συναντήσεις Έργων είναι ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ομότιμης μάθησης μεταξύ των εταίρων.

Οι συναντήσεις συντονισμού επιτρέπουν στην ομάδα να επανεξετάσει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και να σχεδιάσει μαζί τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Κύριος στόχος θα είναι ο έλεγχος της προόδου σε όλες τις δραστηριότητες και ο προγραμματισμός των υπόλοιπων εργασιών.

Οι εργασίες για το IO2-IO5 θα συζητηθούν και οι συνεργάτες θα σχεδιάσουν δραστηριότητες βιωσιμότητας, ειδικά πώς να προσεγγίσουν μια κρίσιμη μάζα χρηστών για το IO5.

Οι πιλοτικές δοκιμές των παραδοτέων θα επανεξεταστούν και οι συνεργάτες θα αναλύσουν τις ληφθείσες συστάσεις για βελτίωση.

Θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας