2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

θα φιλοξενηθεί από

Ημερομηνία: Ιούλιος 2020

Οι Διακρατικές Συναντήσεις Έργων είναι ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ομότιμης μάθησης μεταξύ των εταίρων.

Οι συναντήσεις συντονισμού επιτρέπουν στην ομάδα να επανεξετάσει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και να σχεδιάσει μαζί τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Σε αυτήν τη συνάντηση θα συζητηθούν τα αποτελέσματα των διεξαγόμενων προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Οι συνεργάτες θα εξετάσουν τις τάσεις και τα κύρια ευρήματα και το διάγραμμα για το ποιες κατηγορίες θα είναι χρήσιμη η διασταυρούμενη ανάλυση. Επιπλέον, σε αυτή τη συνάντηση θα δοθεί η έναρξη των εργασιών για το IO2 και το IO3.

Οι εταίροι θα συζητήσουν λεπτομερώς τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην πρώτη φάση του έργου και την επίτευξη του IO1, αυτό θα αποτελέσει τη βάση μιας λεπτομερούς ανάλυσης προβληματικών ζητημάτων. Τα επόμενα βήματα στο IO2 και IO3 θα συζητηθούν διεξοδικά.

Επίσης, θα συζητηθούν διοικητικά ζητήματα, μαζί με τη διάδοση και αξιολόγηση.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας