Projekt

WHATtoDOif projektu

„Efektivní návod pro úspěšnou integraci cizích komunit prostřednictvím osvojování si jazyků“

Cílem projektu „CO dělat když: Efektivní návod pro úspěšnou integraci cizích komunit prostřednictvím osvojování si jazyků“ je pomoci nově příchozím cizincům, migrantům a uprchlíkům orientovat se v ekonomických, vzdělávacích, sociálních a dalších systémech hostitelské země. Tím lze zabránit jejich sociálnímu vyloučení nebo silné závislosti na jejich etnické komunitě.

Za účelem dosažení tohoto cíle se projekt zavazuje poskytnout následující výstupy:

  • IO1: Informace o etnických menšinách a průvodce pojmů
  • IO2:  Mapa řešení
  • IO3: Co dělat když: Jazykový balíček
  • IO4: Co dělat když: Video návody
  • IO5: Co dělat když: Webové stránky a mobilní aplikace

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus+ – Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých
Ref.: 2019-1-BG01-KA204-062401
Projekt má trvání 30 měsíců
(zahájeno 2019-10-01 a skončí 2022-03-31)

PARTNERSTVÍ

Výsledky

Díky projektu si cizinci zlepší své znalosti v tematických oblastech v rámci konkrétních systémů (vzdělávací, ekonomický, …) v hostitelských zemích. Kromě toho budou cizincům poskytnuty užitečné informace, pojmy a video návody, které podpoří jejich komunikaci a interakci s místními zaměstnanci při řešení jejich potřeb. Projekt bude mít vliv na zlepšení jazykových dovedností migrantů v hostitelských zemích.

V neposlední řady si budou cizinci mnohem jistější, při hledání vhodného řešení konkrétních problémů, kterým mohou čelit při každodenním životě v hostitelské zemi.

Výstupy projektu budou rovněž sloužit jako podpora učitelů jazyků, kteří pracují s cizinci. Projekt bude mít jazykově-vzdělávací funkci, kterou obstará jazykový balíček obsahující fráze a terminologii související s řešením problémů v dané oblasti.

Produkty vytvořené v rámci projektu budou cennou podporou pro všechny organizace, které pracují s cizinci (nevládní organizace, dobrovolníci, sdružení migrantů atd.). Tyto organizace budou vybaveny průvodcem s užitečnými informacemi o tom, jak funguje místní systém v hostitelské zemi.

Projekt Co dělat když má dlouhodobý a dalekosáhlý dopad jako projekt, sdružující různé instituce, které aktivně přispívají k integraci migrantů do evropské společnosti.

Jejich úzká spolupráce a partnerství, jako i zapojení nových zúčastněných stran na vnitrostátní a evropské úrovni, povedou k vytvoření celoevropské vzdělávací sítě sdílejících znalosti a osvědčené postupy v mezikulturním vzdělávání a integraci.

Výstupy

IO1: Informace o etnických menšinách a průvodce pojmů

založený na výzkumu provedeném v prvních měsících projektu s členy hlavních zahraničních komunit v partnerských zemích. Zaměří se na hlavní problémové situace v životě cizinců (např. trh práce, školní docházka / vzdělávání, víza, péče o děti, zdravotní péče, bydlení a trh s realitami atd.).

IO2: Mapa řešení

na základě identifikování nejběžnějších problémových situací budou definovány základní scénáře „Co dělat, když“ a vhodná řešení problematické situace v každé z partnerských  zemí.

IO3: Co dělat když: Jazykový balíček

Každé „vhodné řešení“ bude doplněno sadou pro výuku jazyků, která bude obsahovat základní fráze a terminologii související s danou problematikou.

IO4: Co dělat když: Video návody

jedná se o video materiály, které  popisující Mapu řešení. Každé video bude natočeno v jazyce hostitelské země. K těmto videím budou přidány titulky v jazyce vybraných komunit migrantů.

IO5: Co dělat když: Webové stránky a mobilní aplikace

webové stránky budou obsahovat všechny výstupy z 1, 2, 3 a 4 v uživatelsky přátelské podobě.  Budou zde propojeny všechny problémové situace z výstupu 1 k příslušnému řešení (2), k související jazykové výukové sadě (3) a k video návodu v příslušném jazyce (4). Aplikace bude k dispozici na mobilních telefonech, takže uživatelé s ní budou moci denně pracovat a používat ji v okamžiku, kdy potřebují najít správnou frázi nebo výraz.